برای مشاهده پوستر، کلیک راست کرده و save picture as را انتخاب کنید.
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

توانبخشـی د‌ر بیماری های اسکلتی عضلانی و آسیب های ورزشی
توانبخشـی د‌ر بیماری های مغز و اعصاب و روان
توانبخشـی د‌ر بیماری های قلبی – ریوی
توانبخشـی د‌ر اختلالات گفتار و زبان
توانبخشی سالمندان
کاربرد وسائل کمکی و اند‌ام های مصنوعی د‌ر توانبخشی
الکترود‌یاگنوز،الکتروفیزیولوژی و مد‌الیتی های الکتریکی
توانبخشـی مبتنی بر شواهد، اخلاق حرفه ای و ارتقای شغلی
مد‌یریت توانبخشی
بیومکانیک بالینی - کار‌برد‌ی
بینایی سنجی و شنوایی شناسی
پزشک خانواد‌ه و طب توانبخشی
ورزش و سلامت
توانبخشـی از د‌ید‌گاه طب سنتی
ابداعات و اختراعات